Thông báo

NĂM 2017

- CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

-GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (THAY ĐỔI LẦN THỨ 9)

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q1-2017

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1  NĂM 2017

-ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

-BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

-NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  NĂM 2016

-BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2016

-BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SXKD NĂM 2016 (DỰ THẢO)

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

- THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2016 

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH  (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN) 2016

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THAM DỰ ĐHĐCĐ 2017 VÀ CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2016 

-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4  NĂM 2016

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q4-2016

NĂM 2016

 -BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

-THÔNG  BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3  NĂM 2016

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q3-2016

- CÔNG BỐ THÔNG TIN  VỀ  KẾT LUẬN THANH TRA CỤC THUẾ ĐỒNG NAI 

- QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ

 -BÁO CÁO TÀI CHÍNH  (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN) 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

- CÔNG BỐ THÔNG TIN

- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM  TỔNG GIÁM ĐỐC

- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2  NĂM 2016

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q2-2016

-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 2 NĂM 2015   

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1  NĂM 2016

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q1-2016

-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  NĂM 2015

-BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SXKD NĂM 2015

-BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2015

-QUY CHẾ BẦU CỬ BKS NHIÊM KỲ 2016-2021  TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

-PHIẾU XÁC NHẬN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

-ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS NK 2016-2021-GIẤY ỦY QUYỀN-SYLL

-THÔNG  BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  2016

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

 -BÁO CÁO TÀI CHÍNH  (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN) 2015

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2015 

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

NĂM 2015

-BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2015

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 4 NĂM 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4 NĂM 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2015

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q4-2015

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2015

 

 - QĐ BỔ NHIỆM LẠI  PHÓ TỔNG GĐ CÔNG TY 

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q3-2015

-BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ 3 - 2015

- BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 2 NĂM 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2015

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 2015

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ Q2-2015

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

-BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ 1 - 2015

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC QUÍ 1

-THÔNG  BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  2015 - GIẤY ỦY QUYỀN

-BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2014

-BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2014

-BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SXKD NĂM 2014

-BÁO CÁO TẢI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2014

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2014

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

 

NĂM 2014

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ 4 NĂM 2014

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2014

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 4 NĂM 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4 NĂM 2014

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

- THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BÀ VÕ THỊ THU THỦY

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 3 NĂM 2014

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ 3 NĂM 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2014

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3  NĂM 2014

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

- BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ 2 NĂM 2014

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 2  NĂM 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2014

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014

 - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2014

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 1 NĂM 2014

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1  NĂM 2014

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ 1 NĂM 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2014

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 - QUYẾT ĐỊNH CỦA HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 - BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2013

-THÔNG  BÁO MỞI HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014- GIẤY ỦY QUYỀN

- BÁO CÁO CỦA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SXKD 2013

- PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013

-BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 2013

-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2013

-BÁO CÁO TẢI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2013

NĂM 2013

 - GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 4 NĂM 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2013

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2013

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4 NĂM 2013

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ 4 NĂM 2013

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2013

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 3 NĂM 2013

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2013

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÍ III NĂM 2013 

- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

- BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 2 NĂM 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2013

- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2013

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 2013

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 2 2013

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ 1 NĂM 2013

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

- GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013 - GIẤY ỦY QUYỀN

- PHIẾU BIỂU QUYẾT HĐQT 2013

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2013

- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2013

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2013

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2012

- BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2012

- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

- BÁO CÁO NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

NĂM 2012

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 -2012

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 - 2012

- KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 -2012

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 4 - 2012

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4 - 2012

- THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG LÊ XUÂN THÁI

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

- THÔNG BÁO "THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN 8"

- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2012

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2012

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2012

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2012

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2012

- KẾT QUẢ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 2012

- KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2012

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2 NĂM 2012

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

- GIẢI TRÌNH CỔ PHIẾU CTY CP GẠCH MEN THANH THANH TĂNG LIÊN TIẾP 5 PHIEN GIAO DỊCH

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ GIỬA KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TỰ LẬP

- GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN NĂM 2011

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 - 2012

- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 -2012

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 -2012

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 - 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - GIẤY UỶ QUYỀN

- MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ HĐQT - BKS NĂM 2012

- DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2012 - 2017

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

 

 

NĂM 2011

- BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

- BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NĂM 2010

- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

- BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ SX - KD NĂM 2010

- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LẦN 2)

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - GIẤY ỦY QUYỀN

- NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2011

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

- BÁO CÁO KẾT QUẢ SX - KD QUÝ 1 NĂM 2011

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN QUÝ 1 NĂM 2011

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2011

 

NĂM 2010

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ KHƯƠNG THỊ CHĂM

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ PHAN THỊ MỸ LINH

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

- THÔNG BÁO MỜI HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (LẦN 2) "MỚI"

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2010

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- MẪU ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

- MẪU LÝ LỊCH CHO NGƯỜI ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2009

- BÁO CÁO NĂM 2009 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2009

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4 NĂM 2009

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 4 NĂM 2009

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2009

- KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2009

NĂM 2009

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 16/11/2009 (V/v: Không tăng vốn điều lệ)

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- THÔNG BÁO MỜI HỌP CỔ ĐÔNG - LẦN 2 (KÈM GIẤY UỶ QUYỀN - PHIẾU BẦU BỔ SUNG HĐQT)

- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008

- BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2008

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009

- BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN NĂM 2008

NĂM 2008

- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008

- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 (Ngày 09/06/2008)

- BÁO CÁO NĂM 2007 CỦA HĐQT (Ngày 09/06/2008)

- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007 (Ngày 09/06/2008)

- BÁO CÁO CỦA CTY KIỂM TOÁN NĂM 2007 (Ngày 09/06/2008)

- THÔNG BÁO "V/v: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG" (MỚI)

NĂM 2007

- QUYẾT ĐỊNH CHÀO BÁN CP RA CÔNG CHÚNG

- CÁO BẠCH VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- THÔNG BÁO NGÀY CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

- KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

- BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2007

- KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2007

- BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÝ 1 NĂM 2007

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2007

NĂM 2006

- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2006

- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2006

- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2006

- BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CỦA HDQT 2006

- BÁO CÁO CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN 2006

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2006

- BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2006

 

 


   
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai
Điện Thoại: 061.3836066 - 061.3836550
Fax: 061.3836305
Email: info@thanhthanhceramic.com
Website: www.thanhthanhceramic.com
Được thiết kế bởi VietnamNetweb